Bactrim

0
5916

bactrimUPUTSTVO ZA PACIJENTA
Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ovaj lek je propisan lično Vama I ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake bolestislične Vašim.
Sadržaj aktivnih supstanci:      1 tableta sadrži 400 mg sulfametoksazola i 80 mg trimetoprima Sadržaj pomoćnih supstanci:    natrijum-skrobglikolat, dokuzat-natrijum, povidon, magnezijum-stearat
ŠTA JE LEK BACTRIM I ČEMU JE NAMENJEN?
BACTRIM je lek koji pripada grupi antibiotika. To su lekovi koji se koriste za lečenje infekcija koje izazivaju bakterije i drugi osetljivi
mikroorganizmi.
SASTAV
Farmaceutski oblik i sadržaj    Tableta
1 tableta sadrži 400 mg sulfametoksazola i 80 mg trimetoprima
PAKOVANJE
BACTRIM tableta 400mg+80mg     2 blistera (20 tableta)
KAKO LEK BACTRIM DELUJE?
Kombinacija sulfametoksazola i trimetoprima zajednički deluje baktericidno, tj. uništava osetljive mikroorganizme, uzročnike infekcije. KADA SE LEK BACTRIM UPOTREBLJAVA?
BACTRIM se upotrebljava za lečenje i sprečavanje: infekcije pluća (pneumonije) koju izaziva mikroorganizam Pneumocystis carinii; infekcije koju izaziva mikroorganizam Toxoplasma (toksoplazmoza). Koristi se i za lečenje:
infekcije mokracne bešike (urinarnog trakta
infekcije disajnih puteva (hronični bronhitis);
infekcije uva, kao što je akutna upala srednjeg uva (akutni otitis media); nije indikovan za profilaksu ili hroničnu terapiju otitis media;
infekcije koju izaziva bakterija Nocardia (nokardioza).
ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA?
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljvi stena lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
KADA NE SMETE UZIMATI LEK?
Ne uzimajte BACTRIM ako ste alergični na sulfonamide, sulfametoksazol, trimetoprim, kotrimoksazol ili bilo koji sastojak leka, ako imate teško oštećenje jetre, ili teško oštećenje funkcije bubrega.
BACTRIM ne smete uzimati ukoliko bolujete od porfirije, teških poremećaja krvi ili deficijencije glukozo-6-fosfat dehidrogenaze.
UPOZORENJA I MERE OPREZA
Pre primene leka obavestite svog lekara ako imate alergije ili bronhijalnu astmu, oboljenje jetre ili bubrega, ako imate ili ste imali bilo kakav poremećaj krvi, ako bolujete od porfirije, ako imate nedostatak vitamina folne kiseline, ako bolujete ili ste bolovali od žutice ili ste imali bilo koju bolest koja je prouzrokovala oštecenje crvenih krvnih zrnaca, npr. nedostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaze, ako imate poremećaj metabolizma fenilalanina (fenilketonurija), a da pri tom niste na posebnoj restriktivnoj dijeti. Lek ne treba davati bolesnicima sa ozbiljnim poremećajima krvi, izuzev pod strogim nadzorom lekara. Posebna opreznost je potrebna ako ste stariji od 65 godina jer ste osetljiviji na neželjena dejstva leka i podložniji težim reakcijama na lek, pogotovo ako već imate oštećenje bubrega i/ili jetre i/ili uzimate i druge lekove. Terapiju treba odmah prekinuti ako se pojavi osip na koži. Pri dužoj primeni leka treba redovno kontrolisati krvnu sliku.
Lek može da poveća vrednosti kalijuma u serumu (hiperkalijemije), te se savetuje kontrola vrednosti kalijuma u toku terapije. Za vreme terapije uzimajte veće količine tečnosti.
UZIMANJE LEKA BACTRIM-a SA HRANOM ILI PIĆIMA
Uzimanje hrane i pića ne utiče na dejstvo BACTRIM-a.
PRIMENA U TRUDNOĆI I DOJENJU
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
BACTRIM ne treba uzimati u toku trudnoće (naročito u prvom trimestru) ukoliko nije neophodno, što će proceniti Vaš lekar.
Sulfametoksazol i trimetoprim se izlučuju u mleko. Primenu BACTRIM-a treba izbegavati u kasnoj trudnoći i u periodu dojenja kada kod dojilje ili odojčeta postoji rizik od pojave žutice (hiperbilirubinemije).
UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTIPRILIKOM UPRAVUANJA MOTORNIM VOZILOMIMAŠINAMA
BACTRIM ne utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.
ŠTA MORATE DA ZNATE 0 POMOČNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽILEK BACTRIM?
Pomoćne materije koje sadrži BACTRIM su neškodljive i do sada nije opisana alergija na neku od navedenih supstanci.
NA ŠTA MORATE PAZITIAKO UZIMATE DRUGE LEKOVE?
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kaoina lekove koje planirate da uzimate u budućno-sti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.Ako se istovremeno uzimaju lekovi za izbacivanje tečnosti iz organizma (diuretici) povećava se rizik od smanjenja broja trombocita u krvi (trombocitopenija).Pojedinačni slučajevi sugerišu da pirimetamin primenjen istovremeno sa kotrimoksazolom može dovesti do megaloblastične anemije.Moguće je prolazno pogoršanje funkcije bubrega kod pacijenata koji nakon transplantacije bubrega primaju istovremeno kotrimoksazol i ciklosporin.BACTRIM može da pojača dejstvo lekova protiv zgrušavanja krvi (npr. varfarin) i lekova za regulisanje nivoa šećera u krvi (tzv. oralni antidijabeti) i da produži dejstvo lekova protiv konvulzija (npr. fenitoin).Kada se istovremeno primenjuje sa lekovima koji se na isti način izlučuju iz organizma (prokainamid, amantadin) dolazi do povećane koncentracije u krvi jednog ili oba leka.Istovremena primena trimetoprima i digoksina, naročito kod starijih osoba, može da poveča koncentraciju digoksina u krvi. Zidovudin može da poveća rizik od nastanka neželjenih dejstava BACTRIM-a na krvnu sliku. Potrebna je opreznost kada se istovremeno sa BACTRIM-om uzimaju i drugi lekovi koji mogu da dovedu do hiperkalijemije. BACTRIM može da poveća koncentraciju metotreksata u krvi.
KAKO SE LEK BACTRIM UPOTREBLJAVA?
Ukoliko mislite da lek suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.Preporučuje se uzimanje leka sa nešto hrane ili tečnosti da bi se smanjila mogućnost pojave neželjenih reakcija od strane organa za varenje. Lekar će Vam propisati odgovarajuću dozu u zavisnosti od prirode bolesti, godina života i telesne težine i posavetovati koliko dugo da uzimate lek. Tokom terapije uzimati veće količine tečnosti. Za lečenje akutnih infekcija uobičajena doza za odrasle i decu stariju od 12 godina je 2 tablete dva puta dnevno (svakih 12 sati).BACTRIM u obliku tablete nije namenjen deci mladjoj od 12 godina.
Terapiju sprovoditi najkraće 5 dana.
Lečenje infekcija urinarnog trakta može biti kraće (1-3 dana).
Za lečenje Pneumocystis carinii infekcije pluća lekar će Vam propisati veće doze leka od uobičajene, i to na osnovu Vaše telesne mase (npr. 100 mg sulfametoksazola i 20 mg trimetoprima ) /kg telesne mase, dnevno, podeljeno u 2 ili više doza, tokom dve nedelje. Za sprečavanje Pneumocystis carini i infekcije pluća može Vam biti propisano:
– dve tablete dnevno, svaki dan u nedelji ili
– dve tablete tri puta nedeljno (svaki drugi dan) ili
– dve tablete dvaput dnevno tri puta nedeljno (svaki drugi dan).
Za lečenje nokardioze i toksoplazmoze pažljivo sledite instrukcije svog lekara. Ako imate oboljenje bubrega lekar može da smanji dozu leka.
Lekar može da propiše i dodatnu terapiju folnom kiselinom koju ćete uzimati istovremeno sa BACTRIM-om.
UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEG0 ŠTO Bl TREBALO
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka BACTRIM nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!
Simptomi/znaci predoziranja su mučnina, povrac’anje, vrtoglavica i konfuzija. U slučaju akutnog predoziranja poželjno je izazvati
povračanje. Lek se brzo resorbuje iz digestivnog trakta, tako da je ispiranje želuca (gastrična lavaža) korisno ako se sprovede do
najduže 2 sata od momenta predoziranja.
UKOLIKO STE ZABORAVILIDA UZMETE LEK BACTRIM
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočli da uzmete lek!
NEŽELJENA DEJSTVA LEKA
Kao i svi lekovi, i BACTRIM može imati neželjena dejstva. Uobičajena neželjena dejstva su mučnina, proliv, glavobolja i osip na koži.
Alergijske reakcije na lek se javljaju retko. Odmah prekinite sa uzimanjem leka i potražite medicinsku pomoć ako se u toku terapije pojave iznenadno otežano disanje sa šištanjem, otok očnih kapaka, lica i usana, crveni ili beli pečati po koži koji svrbe. Obavestite lekara što je pre moguće ako Vam se u toku lečenja BACTRIM-om jave plikovi po koži ili unutar usne šupljine, nosa, vagine ili čmara; žutica (žuta prebojenost kože i beonjača), što može biti udruženo i sa pojavom modrica ili iznenadnog krvarenja; osećaj slabosti, umora ili tromosti, zajedno sa bledilom (anemija); visoka temperatura ili učestale infekcije zbog smanjenog broja belih krvnih zrnaca u krvi što ima za posledicu smanjenu otpornost organizma na infekcije; mučnina ili povraćanje, stomačni bol, proliv sa ili bez krvi; otežano mokrenje, smanjena ili povećana količina mokraće ili ako primetite krv u mokraći ili da je zamućena; gubitak apetita; bolovi u grudima, mišićima ili zglobovima, neuobičajeno reagovanje kože na sunce ili pojava osipa kože kada ste napolju, iako je oblačno; ulceracije u ustima i na jeziku, upala jezika; iznenadna glavobolja ili ukočenost vrata, zajedno sa visokom temperaturom; konvulzije; trnjenje ili žmarci u šakama i stopalima; osećaj nestabilnosti ili vrtoglavice; zujanje ili neki drugi neuobičajeni zvuci u ušima; halucinacije; glavobolja; depresija; gljivična infekcija obično u ustima i kod žena u predelu vagine; rabdomioliza (zabeležena kod HIV pozitivnih bolesnika koji su primali lek za profilaksu ili lečenje).
Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakdja na BACTRIM, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara.
Držati lek BACTRIM van domašaja dece! Čuvati u originalnom pakovanju.
ROK UPOTREBE 5 godina
Lekse ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!_____
NAČIN IZDAVANJA LEKA
Lek se može izdavati samo na lekarski recept (R).
POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.