Eftil retard

0
560

Antiepileptik

Eftil® retard 500 tablete-film natrijum valproat + valproinska kiselina
Sastav     Jedna retard 500 tableta-film sadrži:
valproinska kiselina 145 mg
natrijum valproat 333 mg
Pomoćne supstance u jednoj tableti-film su: hipromeloza 4000 (3000 mPas); silicijum-dioksid, koloidni, hidratisan; etilceluloza 20 mPas; saharin natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni. Pomoćne supstance u omotaču jedne tablete-film su: hipromeloza (6 mPas); makrogel 6000; poliakrilat, disperzija 30%; talk i titan-dioksid (E 171).
Dejstvo     Valproati (valproinska kiselina i natrijum valproat) su antiepileptici širokog antikonvulzivnog spektra, primarno efikasni u prevenciji i lečenju generalizovanih formi epilepsije. Pored ovoga, kao stabilizatori raspoloženja valproati se koriste za prevenciju i lečenje manije u bipolarnom afektivnom poremećaju. Mehanizam dejstva valproata na centralni nervni sistem je kompleksan, glavna komponenta je povećanje GABE (gama-aminobuterne kiseline) inhibitornog neurotransmitera u mozgu, smanjenje njene razgradnje ili povećanje sinteze. Pored ovoga, valproati smanjuju bipolarni,kalijumske kanale, (gama-hidroksibuterna amino kiselina, glutminska kiselina), ispoljavaju direktno depresivno dejstvo na membrane neurona i moduliraju spovođenje kroz natrijumske i kalijumske kanale. Na ovaj način valproati dovode do antikonvulzivnog dejstva i redukuju simptome akutne manične faze u bipolarnom afektivnom poremećaju.pluća,žuči,
Farmakokinetika     Eftil® retard 500 tableta-film poseduje veoma dobre farmakokinetske karakteristike. To su: postepena resorpcija, stabilne koncentracije u plazmi bez značajnije fluktuacije, produženo dejstvo, lek se uzima jednom ili dva puta dnevno, što je komfornije za pacijente. Posle resorpcije iz gastrointestinalnog trakta maksimalne koncentracije u plazmi se postižu za 9-10 h, iznose 40 i 100 mg/l i stabilne su 24 h. Koncentracija valproata u cerebrospinalnoj tečnosti iznosi 10% od koncentracije u plazmi, biološki poluživot je 8-17 h i skraćuje se pri istovremenoj primeni sa drugim antiepilepticima. Za proteine plazme se vezuje više od 90% valproata, između 70 i 80% primenjene doze leka se eliminiše urinom, a mali deo preko pluća i žuči. Valproati prolaze u fetalnu cirkulaciju i izlučuju se mlekom.
Indikacije     I. Tretman epilepsije
Eftil® retard 500 tablete-film je lek prvog izbora kod primarno generalizovanih epilepsija:
– Absence napadi (petit mal epilepsija)
– Mioklonički napadi
– Generalizovani toničko-klonički napadi (grand mal epilepsija)
– Atonički ili akinetički napadi
Lek drugog izbora su kod parcijalnih napada (manje je efikasanosti u odnosu na generalizovanu epilepsiju). Sam ili u kombinaciji sa drugim antikonvulzivima, koristi se kod sledećih parcijalnih napada:
– Prostih (temporalna, psihomotorna, Jacksonian-ova epilepsija)
– Složenih (sa poremećajem svesti)
– Sekundarno generalizovanih konvulzija
– Mešovitih formi (generalizovane i parcijalne)
II. Tretman i prevencija manije u bipolarnom afektivnom poremećaju
Doziranje i način primene     Eftil® retard 500 tablete-film se uzimaju per os, koriste ih odrasle osobe i deca iznad 15 godina starosti. Doziranje je individualno. Terapijske koncentracije u plazmi iznose između 40 i 100 mcg/ml (280-700 micromol/l). Za uspešnu kontrolu konvulzija, kao i prevenciju i lečenje manije u bipolarnom poremećaju, potrebno je određivanje koncentracije leka u krvi, a ona je neophodna u slučaju nezadovoljavajućeg terapijskog efekta ili sumnje na ozbiljnija neželjena dejstva. Doziranje za lečenje epilepsije i manije u bipolarnom afektivnom poremećaju je isto. Uobičajena inicijalna doza je 15 mg/kg dnevno, doza se postepeno povećava za 5-10 mg dnevno u intervalu od 2-3 dana, do postizanja optimalne doze tokom 1 nedelje. Doza kojom se postiže kontrola konvulzija i redukcija simptoma manije u bipolarnom pormećaju obično iznosi 20-30 mg/kg dnevno, uzima se kao pojedinčna doza ili u dve podeljene doze. Ukoliko se kontrola stanja ne postigne ovom dozom, ona se uz pažljivo praćenje pacijenta i kontrolu koncentracije leka u krvi, može povećati do 50 mg/kg dnevno. Ako je pacijent lečen drugim antiepilepticima, doza retard tableta se postepeno povećava u toku 2 nedelje, do postizanja optimalne doze, uz istovremeno smanjenje doza drugih lekova. Ukidanje Eftil retard 500 tableta-film, ili prelaz na drugi antiepileptik ili drugi stabilizator raspoloženja, mora biti postepen, jer nagli prekid može izazvati pogoršanje bolesti.
Neželjena dejstva     Najozbiljnije neželjeno dejstvo je oštećenje jetre, obično nastaje tokom prvih 6 meseci lečenja, češće je kod dece i kombinovane antikonvulzivne terapije. Simptomi hepatotoksičnog dejstva valproata mogu biti nespecifični, javlja se slabost, letargija, edemi, anoreksija, povraćanje, abdominalni bol, sanjivost, žutica. Ovi simptomi su razlog za momentalni prekid terapije. U slučaju sumnje treba uraditi kontrolu protrombinskog vremena koja je relevantan test za oštećenje jetre valproatima. Povećanje vrednosti enzima jetre nije neobično u toku primene valproata, obično je prolazno i popravlja se redukcijom doze. Najčešće je povećanje vrednosti transaminaza (SGOT, SGPT), HDL i bilirubina. Najčešća neželjena dejstva na početku terapije su gastrointestinalna, muka, povraćanje, gastralgije, prolaznog su karaktera, dok se dijareja, abdominalni grčevi i opstipacija ređe javljaju. U slučaju nastanka akutnog pankreatitisa lečenje se prekida. Sedativno dejstvo primenom natrijum valproata retko nastaje i češće je pri kombinaciji sa drugim antiepilepticima. Od drugih neželjenih dejstava mogu se javiti tremor, ataksija, glavobolja, sanjivost, produženo vreme krvavljenja, trombocitopenija, petehijalna krvavljenja, retko leukopenija, anemija, prolazni gubitak kose, raš kože i hiperamoniemija.
Kontraindikacije     – Graviditet i dojenje
– Preosetljivost na natrijum valproat
– Akutni i hronični hepatitis i druga aktivna oboljenja jetre
– Anamnestički podaci o teškoj, familijarnoj disfunkciji
jetre, posebno izazvanoj lekovima
– Hepatička porfirija
Upozorenja     Pre početka primene natrijum valproata, u intervalu od 2 meseca i pre povećanja doze, treba obaviti ispitivanje funkcije jetre, odrediti vreme koagulacije krvi, nivo fibrinogena i agregaciju trombocita. Valproati mogu delovati hepatotoksično i izazvati teško oštećenje jetre, tako da je potrebna opreznost kod pacijenata sa poremećajima u funkciji jetre i kod dece sa kongenitalnim metaboličkim bolestima, organskim oboljenjima mozga i mentalnom retardacijom. Rizik hepatotoksičnog dejstva je povećan i pri kombinaciji valproata sa drugim antiepilepticima. Ukoliko se jave znaci disfunkcije jetre, lečenje se prekida. Primena leka se prekida ili ne započinje ako se utvrdi smanjenje vrednosti fibrinogena, poremećaji koagulacije krvi, trostruko povećanje vrednosti transaminaza, povećanje vrednosti alkalne fosfataze, bilirubina i hiperamoniemija. Kod pacijenata na valproatima, pre hirurške intervencije je potrebna kontrola hematoloških parametara. Obazrivost je potrebna i kod renalne insuficijencije zbog mogućnosti povećanja koncentracije valproinske kiseline u plazmi. Natrijum valproat se delimično eliminiše urinom u obliku keto-metabolita, što može biti pogrešno interpretirano kao pozitivan ketonski test.
Trudnoća i dojenje     Na eksperimentalnim životinjama je utvrđeno da valproati deluju teratogeno (kao i drugi antiepileptici), dovode do malformacija skeleta i unutrašnjih organa fetusa, 2-3 puta češće nego što je to slučaj u opštoj populaciji. Rizik teratogenog dejstva je veći pri korišćenju više lekova u odnosu na monoterapiju. Ukoliko žena na antiepilepticima insistira na trudnoći, u cilju smanjenja rizika teratogenog dejstva primenjuje se poseban tretman, monoterapija, minimalna efektivna dnevna doza, u više podeljenih doza i dr.. Rizik za novorođenče je mogući hemoragički sindrom zbog smanjenja fibrinogena i faktora koagulacije. Stoga je kod novorođenčadi majki koje su primale valproate u trudnoći potrebna kontrola trombocita, nivoa fibrinogena i faktora koagulacije. Valproati se izlučuju mlekom majke u koncentraciji koja iznosi između 1-10% u odnosu na nivo u sermu majke. Uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama Lek smanjuje psihofizičke sposobnosti, izaziva sanjivost. U toku trajanja terapije ovim lekom zabranjeno je upravljati motornim vozilom ili mašinama.
Interakcije     Pri istovremenoj primeni valproata sa drugim antiepilepticima (fenobarbiton, fenitoin, primidon, etosuksimid, karbamazepin i dr.) obavezno je određivanje koncentracije svih lekova u krvi i smanjenje, odnosno podešavanje doze.
-Valproati povećavaju koncentraciju fenobarbitona u serumu i pri istovremenoj primeni može nastati ozbiljna depresija CNS, tako da je potrebna redukcija doze.
-Valproati istiskuju fenitoin iz veze sa proteinima plazme, povaćavaju njegovu slobodnu frakciju u krvi, tako da nastaju simptomi predoziranja.
-Valproati povećavaju koncentraciju primidona i plazmi, tako da može nastati izražena sedacija.
-Istovremena primena valproata i klonazepama može prouzrokovati Absence status, a valproata i etosuksimida dovodi do promene koncentracije oba leka.
-Valproati potenciraju dejstvo neuroleptika, inhibitora MAO i drugih antidepresiva.
Valproati smanjuju vezivanje varfarina za proteine plazme, tako da je potrebna opreznost pri istovremenoj primeni sa antikoagulansima i antiagregacijskim lekovima (aspirin).
-Valproati potenciraju centralno depresivno dejstvo alkohola.
Predoziranje     Kada je koncentracija u plazmi veća do 5 puta od terapijskih, prvi simptomi predoziranja su muka, povraćanje i sanjivost. U slučaju masivnog predoziranja, kada su koncentracije valproata u krvi veće 10 i više puta od terapijskih, kliničkom slikom akutne intoksikacije dominira ozbiljna depresija CNS i respiracije, a mogu nastati i konvulzije. Terapija je nespecifična, ispiranje želuca, osmotska diureza, održavanje respiracije i srčanog rada, a u najtežim slučajevima hemodijaliza.
Način čuvanja     Eftil® retard 500 tablete-film se čuvaju na temperaturi ispod 25°C, na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti, van domašaja dece.
Rok upotrebe     3 godine. Lek ne treba koristiti po isteku datuma označenog na pakovanju.
Način izdavanja     Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.
Pakovanje     Kutija sa 30 film-tableta.
Proizvođač     Hemofarm koncern ZORKA Pharma a.d., Šabac
u saradnji sa SanofičSynthelabo, Francuska
Izvor:hemofarm.com

POSTAVI ODGOVOR

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.